Strona główna / Wiedza / Projektowanie / Czym jest Design Sprint?
BlogProjektowanie

Czym jest Design Sprint?

Czytasz eksperymentalny, stworzony przez AI blog. Treść może zawierać niewielkie błędy, które na bieżąco eliminuje nasz redaktor.

Czym jest Design Sprint?

Sprint projektowy / design sprint lub w skrócie DS to nazwa, która budzi coraz większe zainteresowanie wśród specjalistów od UX stawiających na design thinking. Zwłaszcza takich, którzy chcieliby rozpracowywać problemy w uporządkowany, choć elastyczny i twórczy sposób, a przy tym obniżać ryzyko i koszt weryfikacji pomysłów.

Tym, którzy na co dzień stykają się z metodyką scrum, sprinty kojarzą się z ambitnym, konsekwentnym rozwijaniem oprogramowania i stałym dostarczaniem wartości. Podobnych efektów można się spodziewać w zakresie designu, kiedy projektanci mogą pracować w sposób podobny do zespołów scrum. W przypadku design sprintów ścisła chronologia etapów działania zamyka się na przestrzeni 5 intensywnych dni, w czasie których można skutecznie przeanalizować problem, a następnie opracować, zaprototypować, przetestować i dostarczać rozwiązanie z obszaru projektowania.
Metodyka design sprintu może służyć do osiągania wielu różnych celów związanych z designem, takich jak:

 • skuteczne i efektywne projektowanie nowego produktu,
 • usuwanie barier w UX, przeszkadzających użytkownikowi w osiągnięciu celu,
 • odnajdowanie wad produktu na etapie designu,
 • rozwiązywanie bieżących problemów w oparciu o twarde dane,
 • optymalizacja designu pod kątem biznesowym,
 • wypracowywanie uniwersalnych rozwiązań gotowych do wdrożenia w przyszłych projektach,
 • szybkie i względnie tanie testowanie bieżących pomysłów w ramach prototypowania.

Geneza — skąd się wziął design sprint?

Za stworzeniem metodologii czerpiącej ze standardów scrum stoi Google Ventures, odkąd w korporacji z Mountain View postanowiono zmodernizować standardy projektowania i kulturę UX. Według oczekiwań nowe podejście miało usprawnić zarządzanie projektami oraz uporządkować procesy kreatywne.

W toku opracowywania nowej metodyki oraz jej testów okazało się, że design sprinty znacznie przyspieszają dostarczanie pierwszych rezultatów w czasie prac nad projektami. Dzięki skoncentrowanemu procesowi zamkniętemu w 5 dniach designerzy byli w stanie opracować użyteczne rozwiązania już na etapie projektowania.

Obecnie metodyka design sprintu dostępna jest dla wszystkich projektantów obarczonych trudnymi pytaniami dotyczącymi użytkowników, interakcji, funkcji, a także hipotez i pomysłów wygenerowanych na różnych etapach rozmów o projekcie, przez różne osoby.

Etapy design sprintu

Sprint projektowy to prowadzony przez moderatora warsztat złożony z 5 faz, trwających wspomniane 5 dni. Po 1 dniu powinno wystarczyć na przeprowadzenie odpowiednio:

 • analizy / mapowania problemu (oryginalnie „understand”),
 • poszukiwania i zbierania idei („diverge” lub „sketch”),
 • procesu decyzyjnego z wyborem kierunku kreowania rozwiązania („decide”),
 • prototypowania („prototype”),
 • testów z użytkownikami i oceny wyników („validate” lub „test”).

Jak przejść przez wszystkie etapy design sprintu?

Dzień 1 design sprintu: mapowanie problemu

Faza dokładnego określania problemu, który trzeba rozwiązać. Potrzebne jest ustalenie stanu obecnego i stanu oczekiwanego. Ważne jest przy tym odłożenie dyskusji na temat rozwiązań, żeby nie zaburzały procesu zrozumienia aktualnej sytuacji.

W poznaniu miejsca, w którym zespół znajduje się z problemem, pomagają ustalenia faktów na temat:

 • użytkowników: profile, nawyki, problemy, potrzeby, sytuacje, w których produkt ma pomagać.
 • firmy klienta: pozycja marki na rynku, wśród konkurencji i w umysłach użytkowników.

Dzień pierwszy zamyka się decyzją na temat kierunku dalszych prac, czyli możliwie najbardziej precyzyjnie określonego zadania do wykonania. Kluczowe jest dla moderatora zapewnienie, że w całym zespole funkcjonuje taka sama wizja produktu, problemu i celu.

Dzień 2 design sprintu: zbieranie rozwiązań

Najlepszym wstępem do tego dnia jest wypisanie wszystkich istniejących możliwości rozwiązań danego problemu. Bez ograniczeń, czyli tak samo ważne są pomysły świeże, które pojawiły się wewnętrzne przy różnych okazjach w odniesieniu do projektu; idee zgromadzone w toku doświadczenia firmy na przestrzeni lat oraz praktyki i rozwiązania funkcjonujące już na rynku – także u konkurencji i w innych branżach.

Tym sposobem design sprint zyskuje początkowy rozmach. Materiał do łączenia, zestawiania, porównywania, modyfikowania i rozwijania. Na bazie tego, co już funkcjonuje lub zadziałało w przeszłości, łatwiej powstają nowe, trafne pomysły, które warto testować w prototypach.

Spośród wszystkich pomysłów wybiera się te z największym potencjałem i dopracowuje w szczegółach. Najlepiej, kiedy każdy autor bierze na siebie doprowadzenie swoich idei do stanu użyteczności, co wiąże się z przewidywaniem, analizą i eliminowaniem ewentualnych komplikacji wdrożeniowych.

Dzień 3 design sprintu: wypracowywanie decyzji

Po zakończeniu prac nad pomysłami trzeba je zabrać do oceny w tych najlepszych i najbardziej szczegółowych wersjach. Na podstawie wyników z poprzedniego dnia osoby decyzyjne – takie jak product owner – wybierają listę rozwiązań do testowania w prototypach.

Jej wielkość zależy od specyfiki problemu i stopnia skomplikowania pomysłów, ponieważ trzeba utrzymać prototypowanie w granicach pojedynczego dnia.

Osoba decyzyjna powinna korzystać ze wsparcia całego zespołu odpowiedzialnego za wynik design sprintu. Pomysły przedstawia się wszystkim w czasie wspólnego spotkania, aby w toku burzy mózgów dokonać oceny propozycji, zauważyć w nich czynniki wpływające na mocne strony przyszłych prototypów i dać szansę na dostrzeżenie błędów, których autorzy mogli nie być świadomi.

Spotkanie zespołu daje pewność, że zrobiono wszystko, żeby wybrać najlepsze pomysły na rozwiązanie konkretnego problemu. Z kolei osoba decyzyjna (nie koniecznie w osobie moderatora) może łatwiej wybrać z dobrych pomysłów tę jedną hipotezę i ułożyć plan prototypowania.

Dzień 4 design sprintu: prototypowanie

W przedostatnim dniu sprintu projektowego chodzi o stworzenie prototypu do testowania jednego rozwiązania problemu z użytkownikami. Ten etap skoncentrowano w kluczowych elementach, czyli użyteczności i czytelności. Bez zbędnego dopracowywania detali, jeśli ich brak nie zaburza naturalnego UX. Dzięki temu wystarczy jeden dzień.

Na etapie 4 zapewnia się także organizację badania na dzień kolejny. To wymaga zebrania odpowiednich uczestników, określenia czasu i miejsca (miejsc – jeśli są to testy online) oraz stworzenia płynnego scenariusza, który dba o odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze i kompleksowo testuje użyteczność rozwiązania dla tej konkretnej grupy docelowej.

Dzień 5 design sprintu: testy z użytkownikami

Jeśli poprzednie etapy zostały kompetentnie przeprowadzone, to ostatni dzień design sprintu otwiera się z gotowym prototypem i grupą gotowych na testy osób, odpowiadających użytkownikom końcowym. Te dwie strony wystarczy połączyć spójnym scenariuszem i obserwować wyniki interakcji. Jak często podkreślamy, istotne jest nie pytanie o odczucia i opinie użytkowników, lecz obserwacja ich automatycznych, naturalnych reakcji. Wówczas można zebrać materiał oparty o prawdziwe wydarzenia, które z dużą dozą prawdopodobieństwa będą się powtarzać w realiach rynkowych, jeśli testowane rozwiązanie znajdzie się ostatecznie w produkcie.

Wyniki testów mogą doprowadzić do jednego z dwóch podstawowych wniosków.

 1. Proponowane rozwiązanie nadaje się do fazy produkcyjnej,
 2. testy dały wynik negatywny — trzeba cofnąć się do fazy 4 i przetestować nowy prototyp, na bazie innej hipotezy z etapu 3.

Jak zatem widać, warsztat design sprintu nie tylko stanowi metodykę idealną do szybkiego opracowywania i testowania konkretnych rozwiązań z zakresu UX designu, ale także daje się łatwo adaptować do sytuacji. Po 5 dniach sprintu wystarczą tylko 2 kolejne, aby wykonać drugie, tak samo wartościowe podejście.

Podsumowanie

Design sprint to gotowa propozycja dla wszystkich zespołów chcących przyspieszyć proces projektowania. A przy tym dostarczać mierzalnych wyników w szybkim czasie – który dla zachowania flow warto zmieścić w pełnych pięciu dniach roboczych.

Dzięki tej metodyce zespół designerów (oraz innych zaangażowanych w proces specjalistów) może skupić się na jednym problemie na raz i rozpracować go kolektywnie, używając całej dostępnej wiedzy, doświadczenia i zasobów kreatywności. Dzięki design sprintowi wzrasta tempo wnoszenia realnej wartości dla produktu, a jednocześnie rośnie ilość wartościowych pomysłów. Te można później łatwo i tanio przetestować, co wiązałoby się ze znacznymi utrudnieniami poza obszarem projektowania.

Zespołowi zaangażowanemu w design sprinty łatwiej zorganizować swoją pracę i zarządzać designem w sposób świadomy, korzystając z danych o użytkownikach i realiach użycia produktu. Dzięki temu na późniejszych etapach można czerpać z najwyższej jakości prototypów, zawierających prawdę bez domieszki założeń czy przeczuć.

Ostatnią wielką wartością design sprintów jest budowanie kapitału drobiazgowo opracowanych pomysłów na przyszłość. Za każdym razem zespół zaangażowany w sprint projektowy generuje znacznie więcej idei, rozwiązań i hipotez proszących się o weryfikację, niż można użyć w bieżącym prototypie. To sprawia, że każdy nowy design sprint zaczyna się od znacznie bogatszej puli szans na idealne dostosowanie rozwiązania do oczekiwań użytkowników.

 

Tagi
Spis treści

  Darmowy raport z badań UX